WBE
"De Dongeradielen"

Friesland

WBE De Dongeradielen

 

* Inleiding
* Het Gebied
* Het Wild
* Het bestuur

Inleiding


De Wildbeheereenheid "De Dongeradielen" is een vereniging van jagers en organisaties die betrokken zijn bij gebruik, beheer en inrichting van het werkgebied, gelegen in de gemeente Dongeradeel. Zij is opgericht op 13 maart 1989 te Metslawier en aldaar gevestigd. Zij is ingeschreven bij de kamer van koop­ handel te Leeuwarden onder nummer V 40004602. Momenteel zijn er 115 leden.

Het doel is het in vereniging willen bevorderen en instandhouden van een gevarieerde en evenwichtige flora en fauna en daarbinnen in het bijzonder de wildstand. Uitgangspunt dient steeds te zijn dat zulks verenigbaar is met de belangen van landbouw, tuinbouw en natuurbescherming

De natuur om ons heen en vooral het bezig zijn in en met die natuur, is in ons land een terrein waar velen warm voor lopen. Niet ontkend kan worden, dat daarbij sprake is van nogal uiteenlopende standpunten en derhalve van voorgestane aktievormen. De WBE "De Dongeradielen" is een vereniging van met name jagers en als zodanig één van die groepen die warm lopen voor de natuur.

Op de pagina WBE Algemeen staat meer informatie over wat een WBE is en wat een WBE doet.

Terug naar boven

Het Gebied


Tot het gebied van de Wildbeheereenheid behoort de hele gemeente Dongeradeel , behalve het gedeelte ten zuiden van de stad Dokkum waarbij de Dokkumer Ee de grens vormt. De gemeente Dongeradeel ligt in het Noordoosten van Friesland. (zie kaart rechtsboven)
De totale oppervlakte bedraagt 26.582 ha., waarvan de dorpskernen 22 ha., het binnenwater 839 ha., het buitenwater 9.019 ha en het land 16.724 ha. uitmaakt.

Het gebied heeft het volgende karakter: open en vrij vlak met als " natuurlijke " hoogten de terpen en andere ophogingen. Een weide- en bouwlandengebied, doorsneden met sloten en vaarten en grotere waterlopen, zoals de Zuider Ee en de Peasens. Ook komen nog enkele zgn. dobben voor. De grondsoort is zeeklei.

In het noorden vindt men vooral de bouwlanden en in het zuiden meer de weidegronden.

Het wild

Wildsoorten voor het gebied zijn haas, wilde eend, fazant, houtduif, zwarte kraai, ekster en kauw. Deze soorten zijn het gehele jaar aanwezig. Voor meer informatie over wild kunt u terecht op de pagina Het Wild

Het bestuur

Voor gegevens over het bestuur verwijzen wij u naar de afdeling contact

Terug naar boven

© WBE-De Dongeradielen - Laatst bijgewerkt op 25.06.2014
bezoekers